ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ

Στην ενότητα αυτή του ιστότοπου φιλοξενούνται μελέτες – άρθρα μελών του Συλλόγου με αντικείμενο το έργο του Ιπποκράτη και την σύνδεση του με τη σημερινή πραγματικότητα.

του Βασίλη Σπανού

Υποψήφιου Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η εικόνα που προωθείται προς το εξωτερικό περιβάλλον είναι υψίστης σημασίας αφού επηρεάζει την αντίληψη των δυνητικών επισκεπτών και εν τέλει προσδιορίζει και τον τελικό προορισμό τους. Ο ανταγωνισμός των πόλεων επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο την αναζήτηση και την εύρεση εκείνων των στοιχείων που τις διαφοροποιεί στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και συνάμα τις ταυτίζει με αυτά. Το μνημείο του Ιπποκράτη και κατ' επέκταση η "Ιπποκράτεια Ιδέα" δεν είναι σε καμία περίπτωση αμελητέος παράγοντας για την πόλη της Λάρισας.
Μνήμη και μνημείο έχουν την ίδια ρίζα. Αποτελεί γεγονός αναντίρρητο ότι μία από τις βασικές πνευματικές και ψυχικές ανάγκες κάθε κοινωνίας είναι η συνειδητοποίηση και η γνώση του παρελθόντος της που διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια της. Η μνήμη είναι στην ουσία η ιστορική ταυτότητα ενός λαού, το σύνολο των πράξεων και των έργων που δημιούργησε στο παρελθόν, το οποίο συνθέτει το μωσαϊκό του. Η προσπάθεια του ανθρώπου να κατευθυνθεί νοητικά αντίθετα στο χρόνο, να επιτύχει δηλαδή στο συνειδησιακό του κόσμο κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα πραγματικότητα, πηγάζει από την ανάγκη για ταυτότητα, είτε ατομική είτε ομαδική. Όσον αφορά στη Λάρισα, ο Ιπποκράτης είναι σε θέση να συμβάλλει τα μέγιστα προς αυτήν την κατεύθυνση.